Poliţia face angajări din sursă externă. Tot ce trebuie să ştii dacă vrei să lucrezi în Poliţie
Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs.
Angajări Poliţia Română. Vrei să lucrezi în Poliţie? MAI scoate la concurs 2300 de locuri de muncă. Realitatea.net vă ofere toate informaţiile de care ai nevoie despre modul în care poti sa te angajezi ca poliţist.

Angajări Poliţie. Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că începe o nouă etapă în programul de reducere a deficitului de personal cu care se confruntă întreg Ministerul Afacerilor Interne şi scoate la concurs 2.397 posturi, dintre care 2.303 sunt pentru structurile de ordine publică, poliţie rutieră, poliţie transporturi şi conductori de câini.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ANGAJARE ÎN POLIȚIA ROMÂNĂ

03.10.-07.10.2016 – Perioada de înscriere la concurs

08.10.-15.10.2016 – Evaluarea psihologică a candidaţilor

19.10.-28.10.2016 – Activitatea de evaluare medicală şi completarea de către candidaţi a dosarelor de recrutare cu fişa medicală-tip.

28.10.-29.10.2016 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor

31.10.2016 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor.

07.11.-11.11.2016 – Desfăşurarea probei de evaluare a performanţei fizice.

14.11.2016 – Publicarea rezultatelor la proba de evaluare a performanţei fizice.

15.11.-17.11.2016 – Rezolvarea eventualelor contestaţii şi susţinerea probei fizice de către candidaţii ale căror contestaţii au fost admise.

19.11.2016 – Desfăşurarea probei scrise.

19.11.2016 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă.

20.11.2016 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă.

21.11.-22.11.2016 – Rezolvarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale.

Angajări Poliţie. Înscrierile au loc în perioad 3-7 octombrie

Angajări Poliţie. Înscrierile pentru posturile disponibile se pot face în perioada 3 – 7 octombrie la Poliţia Capitalei şi la fiecare inspectorat judeţean de poliţie, conform detaliilor anunţate pe site-urile proprii unde sunt disponibile, de asemenea, bibliografia şi regulamentul de organizare a concursurilor, anunţă Poliţia Română.

Angajări poliţie sursă externă. Dintre cele 2.397 posturi, 2.303 sunt pentru încadrare directă de agenţi în structurile de ordine publică, poliţie rutieră, poliţie transporturi şi conductori câini, iar celelalte 94 sunt pentru reîncadrarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, care au avut calitatea de poliţişti şi au fost disponibilizaţi, şi-au dat demisia sau au plecat din cauza unor probleme temporare de sănătate.

Angajări Poliţia Română. De la începutul anului, de când a intrat în vigoare legea pensiilor speciale, care le dă angajaţilor MAI şi militarilor posibilitatea să iasă la pensie înainte de 65 de ani primind 65% din salariu, au ieşit la pensie peste 8.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, iar instituţia se confruntă acum cu cel mai mare deficit de personal din ultimii 26 de ani.

Poliţia Română posturi scoase la concurs. Deficitul de personal din Poliție: 17.500 de posturi

Poliţia Română posturi scoase la concurs. Potrivit unei centralizări realizate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), deficitul de personal se ridică la aproximativ 17.500 de funcţii. Este cel mai mare deficit de personal cu care se confruntă MAI în ultimii 26 de ani.

Angajări Poliţia Română. Cine poate participa la concursul de angajare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la litera m) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Pe lângă condiţiile enunţate mai sus, candidaţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii de ocupare obligatorii, prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

– studii medii cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere categoria „B”;

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Candidaţii care au fost declaraţi “admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Angajări Poliţie. Reguli privind înscrierea la concursul de angajare în poliţie

Cu ocazia înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea unui post din cele prevăzute pentru linia de muncă POLIŢIE RUTIERĂ.

Este interzisă înscrierea la concurs pe posturile prevăzute pe mai multe linii de muncă, candidaţii fiind obligaţi să opteze cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru ocuparea unui post prevăzut pe o singură linie de muncă.

Poliţia Română posturi scoase la concurs. Înscrierea candidaţilor, pe bază de cerere de înscriere, se face în perioada 03.10.2016 – 07.10.2016.

Înscrierea şi completarea dosarului de recrutare se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul.

Angajări poliţie sursă externă. Actele necesare pentru încriere

Poliţia Română posturi scoase la concurs. Înscrierea la concurs se face în perioada susmenţionată, prin depunerea în volum complet a următoarelor documente (excepţie făcând fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I, care va fi întocmită şi depusă la dosarul de recrutare în perioada 19.10. – 28.10.2016 doar de către candidaţii care au fost declaraţi „apt” la examinarea psihologică), astfel:

a) cererea de înscriere şi CV (conform modelelor prevăzute în Anexele nr. 5 şi 9);

b) originalul documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de bacalaureat). În prezenţa exemplarelor originale, la depunere, copiile acestora sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul desemnat iar documentul original se restituie candidatului. Sunt acceptate doar adeverinţe de absolvire a studiilor în termen de valabilitate, avându-se în vedere faptul că termenul de valabilitate al acestora este de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Vor fi acceptate copiile legalizate ale documentelor de studii, fără a mai fi necesară fotocopierea acestora;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului

f) o fotografie color 9×12 cm;

g) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

h) copia permisului de conducere;

Documentele vor fi depuse într-un dosar plic.

Poliţia Română angajări. Etapa completării dosarelor de recrutare se finalizează până la data de 28.10.2016, prin completarea acestora numai cu documentele privind evaluarea psihologică şi examinarea medicală. Ulterior datei de 28.10.2016 nu mai este permisă depunerea de documente.

Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

Atenţie! După data limită de înscriere, nu se vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor cu fişa medicală, nu se vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

Comisia de concurs va verifica în perioada 28.10. – 29.10.2016 corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare şi îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare.

Poliţia Română angajări sursă externî. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, va fi postată pe pagina de internet a Poliţiei Române – politiaromana.ro şi pe site-urile Inspectoratelor Judeţele de Poliţia, Secţiunea Carieră/Posturi scoase la concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Angajări poliţie. Evaluarea psihologică şi examenul medical

Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs. Angajări Poliţia Română. Evaluarea psihologică se susţine în perioada 08.10. – 15.10.2016, înaintea examinării medicale. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus (www.politiaromana.ro, Secţiunea Carieră/Posturi scoase la concurs) şi consultarea avizierului unităţii. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

Candidaţii declaraţi inapt psihologic nu vor fi programaţi la examinarea medicală.

Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată şi depusă personal la dosarul de recrutare de către candidat până la data de 28.10.2016, ora 16:00.

Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs. Angajări Poliţia Română. Lista finală cu candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile pentru a susţine proba de evaluare a performanţei fizice va fi comunicată candidaţilor în aceleaşi modalităţi în data de 31.10.2016.

Angajări poliţie sursă externă. Probele de concurs

Probele de concurs constau într-o probă eliminatorie, respectiv evaluarea performanţei fizice şi într-un test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului – test grilă, care se vor desfăşura în ordinea stabilită mai jos:

a) Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine înaintea testului scris şi se înregistrează audio şi/sau video.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române.

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs.

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:

a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;

b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie.

Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs. Angajări Poliţia Română. Este declarat „admis” la proba fizică candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba test scris.

1. În cadrul concursului, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: flexie abdominală şi alergare – rezistenţă.

4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

5. Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

6. Performanţa obţinută de candidaţi şi nota obţinută se consemnează în borderoul de examen.

7. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

8. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul subcomisiilor de concurs de la nivelul unităţii.

9. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

A. Proba de flexie abdominală

a) se execută din poziţie culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare;

b) se execută timp de două minute, fără pauze, cu câte un candidat/cronometru.

B. Proba de alergare – rezistenţă

a) se execută cu startul din picioare, în serii conform planificării;

b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs

Angajări poliţie. Testul scris

b) Proba test scris, va consta în rezolvarea unui test-grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului şi va avea loc la data de 19.11.2016.

Testul grilă constă în 60 de întrebări a câte 0,15 puncte fiecare, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris. Durata probei nu va depăşi 3 ore.

Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs. Angajări Poliţia Română. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

La testul scris se prezintă numai candidaţii declaraţi ”admis„ la evaluarea performanţei fizice.

Desfăşurarea probei poate fi înregistrată/supravegheată video.

Sunt declaraţi „admis” la concurs candidaţii care au fost declaraţi „admis” la toate probele concursului şi au obţinut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi scoase la concurs pe această linie de muncă, în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare notă la evaluarea performanţei fizice.

În caz de egalitate, chiar şi după aplicarea criteriului de departajare al notei la proba fizică, se va proceda la organizarea unui interviu pe subiecte profesionale, caz în care precizări cu privire la data şi programul activităţilor aferente acestei probe vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet şi la avizierul inspectoratului.

Atenţie! Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Angajări Poliţie sursă externă. Angajări Poliţie 2016. Poliţia Română posturi scoase la concurs. Angajări Poliţia Română. Repartizarea candidaţilor declaraţi „admis” se va face în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute (dacă au fost declaraţi „admis” la toate probele concursului).

Candidaţilor declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

După încadrarea ca poliţişti, acestora nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

În cadrul probei test scris, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA proba scrisă

Acestea sunt recomandate candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii de agenţi de poliţie, specialitatea „Poliţie rutieră”, prin recrutare din sursă externă

Capitolul I – NOŢIUNI GENERALE

TEMATICĂ:

– organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;

– drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;

– recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;

– încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

– etica şi deontologia poliţienească;

– regimul juridic al contravenţiilor;

– reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

– categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

– sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

BIBLIOGRAFIE*:

Legea nr. 218 / 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 360 / 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 61 / 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

Ordonanţa Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180 / 2002, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 991 / 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Capitolul II – PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

TEMATICA:

Informaţii secrete de stat;

Informaţii secrete de serviciu;

Clasificarea informaţiilor;

Accesul la informaţii clasificate;

Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

BIBLIOGRAFIE*:

Legea nr. 182 / 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 781 / 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;

H.G. nr. 585 / 13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Capitolul III – PROFILUL DE SPECIALITATE – POLIȚIE RUTIERĂ

A. CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

TEMATICA:

– condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora;

– conducătorii de vehicule;

– semnalizarea rutieră;

– reguli de circulaţie;

– răspunderea contravenţională;

– căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

– categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere;

– vehiculele;

– circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase;

– sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico-administrative;

– clasificarea şi încadrarea drumurilor;

– administrarea drumurilor.

BIBLIOGRAFIE*:

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

B. LEGALITATE TRANSPORTURI

TEMATICĂ:

– autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi și în regim de închiriere;

– sancţiuni şi contravenţii pentru nerespectarea normelor privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

– accesul la activităţile de transport rutier;

– accesul la piaţa transportului rutier;

– activităţi conexe transportului rutier;

– serviciile de transport public de persoane;

– tariful de utilizare şi trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

BIBLIOGRAFIE*:

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 92/10.04.2007 a serviciilor de transport public local, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 15/24.01.2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, actualizată.

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Capitolul IV – CERCETARE PENALĂ

TEMATICĂ:

– infracțiunea. Dispoziții generale;

– autorul și participanții;

– infracțiunea de ucidere din culpă;

– infracțiunea de vătămare corporală din culpă;

– infracțiunea de ultraj;

– infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;

– organele de urmărire penală și competența acestora;

– participanții în procesul penal;

– competența pentru infracțiunile comise pe teritoriul României;

– subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

– inculpatul și drepturile acestuia;

– reținerea;

– citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere;

– procedura dării în urmărire;

– cercetarea la fața locului și reconstituirea;

– mijloacele materiale de probă;

– inscrisurile;

– sesizarea organelor de urmărire penală.

BIBLIOGRAFIE*:

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările și completările ulterioare;

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.